O Európskom klube

Čo je Európsky klub?

Európsky klub (EK) je združenie proeurópsky mysliacich ľudí, ktorí vyznávajú princípy demokracie. Cieľom občianskeho združenia je aktívne presadzovať myšlienky zjednotenej Európy, spolupracovať s priateľmi na Slovensku a vo svete v záujme pozitívneho ovplyvňovania verejnosti.

Občianske združenie je otvorené pre všetkých ľudí súhlasiacich s cieľmi EK bez rozdielu politickej rasovej alebo náboženskej príslušnosti, ktorí chcú verejne propagovať myšlienku zjednotenej Európy rôznymi formami, praktickými krokmi presadzovať seba, svoju rodinu a priateľov, svoje mesto, región a Slovensko v rámci európskych štruktúr..

Predmet činnosti EK:

a) komunikácia s európskymi inštitúciami, získavanie priamych kontaktov v jednotlivých krajinách a vytváranie partnerských vzťahov

b) podnikateľské aktivity - pomoc členom EK v ich podnikateľských aktivitách na základe know-how a kontaktov v rámci členských štátov EÚ, výmena skúseností a pomoc pri získavaní obchodných partnerov pre členov klubu, príprava podnikateľských subjektov v rámci klubu na členstvo v EÚ, pomoc pri získavaní zahraničných investícií

c) prezentácia a zviditeľňovanie Slovenska a EK vo vzťahu k EÚ a vo svete aktívnou formou

Ako sa stať členom EK?

Členom EK sa može stať každý, ktorý sa stotožní s cieľom a princípmi EK. Členovia sa schádzajú na klubových stretnutiach, prípadne na ďaľších akciách organizovaných klubom aj pre nečlenov. Činnosť členov je dobrovoľná.

Predstavenstvo EK:

Ing. Andrej Kvasna, prezident
Mgr. Marek Školuda, viceprezident